Indonesia - Spermonde archipelago, SW Sulawesi
home

Aplidium nadaense Aplidiopsis ocellatus Ascidia ornata Ascidiidae morph crevice white Botryllidae morph yellow
Botrylloides morph purple Botryllus morph blue Cionidae morph blue Clavellina arafurensis Clavellina moluccensis
Clavellina morph white Clavellina morph white top Clavelina robusta Diazoma cf. formosa Diazoma morph white


Didemnum membranaceum Didemnid morph white slit Distaplia cf pallida Ecteinascidia bandaensis Ecteinascidia nexa
Eudistoma cf fasciculum Eudistoma morph white Eudistoma morph white-brown Lissoclinum patella Nephtheis fasicularis
Perophora namei Polycarpa captiosa Polycarpa morph brown Polyclinidae morph green Pseudodistoma fragilis
 
Pycnoclavella detorta Rhopalaea morph white Rhopalaea morph white
Small transparent ascidian  
Click on picture to view larger version.